Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne.

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów.

3. Konkurs Cosplay na konwencie Love 5 będzie prowadzony w dwóch częściach: "Standard Cosplay" oraz "Eliminacje do EuroCosplayu 2014" (EC 2014). W części "Standard Cosplay" nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy występ (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu "Standard Cosplay" zostanie zgłoszone mniej niż pięć występów solowych lub mniej niż pięć występów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". Natomiast w Eliminacjach do EC 2014 zostanie wyłoniony jeden reprezentant na londyński finał. Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony jednocześnie do konkursu na "Najlepszy cosplay" w części "Standard Cosplay" oraz do Eliminacji do EC 2014. Nie można też zgłosić tego samego występu do obydwu części Konkursu.

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Love 5, który najpóźniej do 5 lutego 2014 r. wypełni i nadeśle odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Love 5. Osoby zainteresowane udziałem w obu częściach Konkursu muszą osobno wypełnić formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystąpić gościnnie w części "Standard Cosplay", rezygnując z prawa do walki o nagrodę w kategorii "Najlepszy cosplay", jako formę występu należy podać „Poza konkursem”. Domyślnie wszystkie zgłoszenia w tej części są natomiast brane pod uwagę w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować z tego prawa należy umieścić odpowiedni komentarz w sekcji "Uwagi" formularza zgłoszeniowego. W przypadku występów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za występ - nie można wyodrębnić do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startujące w eliminacjach do EuroCosplayu 2014 muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba biorąca udział w cosplayu, nawet poza jakimkolwiek konkursem, musi wypełnić własne zgłoszenie. Zgłoszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są nieważne, i będą odsyłane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeśli strój jest noszony przez więcej niż jedną osobę, każda z nich jest zobowiązana do wysłania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie "Standard Cosplay" w konkurencjach "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)" mogą brać udział tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany tylko „do pochodzenia”. W stroju wcześniej prezentowanym na scenie można wystąpić jedynie poza konkursem na "Najlepszy Cosplay" oraz "Najlepszy występ (solo)". W konkursie na "Najlepszy występ (grupa)" można wziąć udział w stroju już prezentowanym, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą sceniczną.

4. Stroje, które już miały premierę sceniczną pod żadnym warunkiem nie są dopuszczone do Eliminacji EC 2014. Można natomiast wystartować z cosplayem, który był wcześniej używany tylko „do pochodzenia”.

5. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń - zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem do konkursu na "Najlepszy Cosplay" w części "Standard Cosplay", oraz ze zgłoszeniem do Eliminacji EC 2014 jest obowiązkowe. Uczestnik może także załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024x768 pikseli lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

6. Zgłaszający się do udziału w Konkursie Cosplay może dołączyć ścieżkę dźwiękową lub plik wideo, które miałyby zostać odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. W szczególnych przypadkach i po wcześniejszym porozumieniu z organizatorami, pliki dodatkowe można dostarczyć na konwencie, na nośnikach typu CD, DVD i pendrive.

7. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent (dwudniowej lub jednodniowej na sobotę).

8. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed występem.

9. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu.

10. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Love 5 będą rozsyłane od trzech do pięciu dni po zamknięciu rejestracji.

11. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem.

12. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w części "Standard Cosplay" w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem.

13. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Love 5 scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę w godzinach porannych.

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych dopiero na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Cosplayu (i związane z nimi zmiany w planach występów grupowych).

4. Konkurs Cosplay na Love 5 odbędzie się w sobotę 15 lutego 2014 w dwóch blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Pierwszy blok, obejmujący konkurs "Standard Cosplay", odbędzie się w godzinach popołudniowych. Blok drugi, obejmujący eliminacje do EuroCosplayu 2014, jest planowany wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń. W szczególności w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu może on zostać odwołany.

5. Część sceniczna konkursu na "Najlepszy Cosplay" oraz Eliminacji EC 2014 będzie bezpośrednio poprzedzona obowiązkową rundą jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów.

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie "Standard Cosplay" występ solowy powinien trwać od 30 sekund do 2 minut, zaś grupowy od minuty do maksymalnie pięciu minut. Przekroczenie tych limitów wymaga specjalnego pozwolenia od organizatorów. W Eliminacjach do EC 2014 obowiązują specjalne limity czasowe, podane w sekcji IV niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie ogłoszonym przez organizatorów w późniejszym terminie.

IV. Eliminacje EuroCosplay 2014


1. Na konwencie Love 5, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu EuroCosplay 2014 (dalej: EC). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu EC 2014 w Londynie.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do EuroCosplayu 2014" oraz do 25 października 2014 roku ukończy 18 lat.

2a. Do polskich Eliminacji EC mogą zostać dopuszczeni także obywatele krajów sąsiadujących z Polską i nie posiadających własnych kwalifikacji do EuroCosplayu (Białorusi).

3. EuroCosplay jest konkursem solowym. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być wykonany przez uczestnika w nim startującego. Nieodpłatna pomoc jest dozwolona, ale uczestnik musi wykonać większość pracy przy wszystkich znaczących elementach stroju. Użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. akcesoriów jest dozwolone.

4. Strój biorący udział w Eliminacjach EC musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie aktorskim, książce, grze, artbooku, okładce albumu muzycznego, dowolnym widowisku scenicznym, oficjalnych materiałach promocyjnych, itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą na licencji komercyjnej. Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Love 5 lub finału EC 2014 i MCM Expo nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

6. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał EC do Anglii w terminie od 25 do 27 października 2014, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji.

8. Podczas prezentacji zgłoszonej do EC na scenie może znajdować się tylko uczestnik Eliminacji i ewentualnie jeden pomocnik obsługujący dekoracje i/lub rekwizyty. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji musi trwać co najmniej jedną minutę, ale nie więcej niż dwie minuty.

10. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale EC 2014 w Londynie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finału.

11. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale EC 2014.

V. Przyznawanie nagród


1. W konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oględzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowości odwzorowania pierwowzoru, trudności technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę. W Eliminacjach EC 2014 40% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 40% wykoknanie techniczne stroju, a 20% prezentacja sceniczna.

2. Nagrody w konkursie "Standard Cosplay" zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za „Najlepszy Cosplay" oraz za pierwsze miejsce za "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli liczba występów solowych lub grupowych w tym konkursie będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". W Eliminacjach EC 2014 zostanie przyznana jedna nagroda Grand Prix. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody, oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród (nie dotyczy Grand Prix).

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną.

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

5. W przypadku niezgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

VI. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż:
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów,
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich,
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe.

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.

VII. Postanowienia końcowe


1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Love 5 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem www.mokon.miohi.pl.

Niniejszy regulamin został opracowany w ramach projektu Hinomaru Fandom.